Історія Подільського державного аграрно-технічного університету розпочалася понад 100 років тому, коли у 1919 році при Кам'янець-Подільському державному українському університеті почав функціонувати сільськогосподарський факультет.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 472 від 13 липня 2004 р. на базі Подільської державної аграрно-технічної академії створено Подільський державний аграрно-технічний університет, яким він є сьогодні. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Розташований у мальовничому історичному центрі Поділля, місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області, на скелястих берегах річки Смотрич, яка є притокою річки Дністер.

Місія, візія, цінності та принципи розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету

Місія університету

Університет – багатогалузевий аграрний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за рівнями вищої освіти, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Місією університету є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців нового покоління для сфери аграрного виробництва шляхом надання освітніх послуг відмінної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. А також можливість раціонального вирішення продовольчої безпеки за рахунок освоєння сучасних енергозберігаючих технологій виробництва і переробки продукції сільського господарства із врахуванням екологічної та економічної ситуації в країні.

Візія

Ми хочемо побудувати систему, яка сама є інтелектом, породжує інтелект і впливає на розвиток та гармонізацію суспільства.

Цінності

Взаємоповага. Ми поважаємо особистість і людську гідність кожного; ми чуємо і цінуємо думку кожного в контексті етичних норм.

Єдність колективу. Ми будуємо міцні ділові стосунки із колегами, партнерські відносини із студентами на основі взаємної підтримки та допомоги кожному проявити себе.

Креативність. Ми створюємо відкрите середовище для продукування нових нестандартних шляхів вирішення існуючих та майбутніх проблем і поставлених завдань.

Ініціативність. Ми підтримуємо та заохочуємо будь-які ідеї та їх реалізацію, що сприятиме досягненню місії та стратегії ПДАТУ.

Якість. Ми надаємо послуги, що відповідають сучасним вимогам та стандартам, використовуючи свої професійні знання, компетентності, досвід та технології. Ми діємо з метою досягнення найвищого результату у своїй професійній діяльності.

Гармонія освіти, науки та бізнесу. Ми формуємо сучасний світогляд в органічній взаємодії освіти, науки та бізнесу.

Відкритість до позитивних змін. Ми активно і відкрито сприймаємо, використовуємо і продукуємо нові знання, вміння, навички.

Професіоналізм. Ми є компетентними та майстерними у своїй професії, здатні самовдосконалюватися та розвиватися для того, щоб вирішувати професійні задачі.

Відповідальність та порядність. Ми дотримуємося в нашому середовищі морально-етичних норм та кодексу академічної доброчесності; відповідаємо за взяті на себе зобов'язання. Ми приймаємо наслідки своїх дій та недотримання своїх зобов'язань.

Принципи

Адаптивність та саморегульованість – гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни, мобілізувати власний потенціал з метою досягнення цілей.

Інноваційність – реагування на виклики часу через створення та використання новітніх технологій та продуктів.

Інтеграція – взаємодія та співпраця зі стейкхолдерами для задоволення взаємних інтересів та реалізації місії ПДАТУ.

Конкурентоздатність – спроможність задовольняти потреби стейкхолдерів краще за конкурентів (шляхом створення максимальних переваг).

Студентоцентризм – співпраця із здобувачами вищої освіти як рівноправними учасниками освітнього процесу.

Ефективність – оптимальний економічний і соціальний результат діяльності ПДАТУ.

Безперервність розвитку – постійне вдосконалення та оновлення усіх складових системи ПДАТУ.

Реалізація здібностей, талантів, компетентностей – створення та забезпечення умов для самореалізації та розвитку здібностей та талантів кожного.

Збалансованість ресурсного потенціалу – гармонійне поєднання складових діяльності ПДАТУ.

Дотримання цінностей університету майбутнього – безумовне дотримання цінностей ПДАТУ.

Гармонійне природокористування – відповідальність перед природою та прийдешніми поколіннями, свідоме розуміння і ставлення до природи.